Arhiva Preveniri
PREVENIRE

Arderi necontrolate

In scopul implicarii mai active a autoritatilor administratiei publice locale si a autoritatilor competente de mediu precum si a celorlalte structuri cu atributii de management a situatiilor de urgenta din subsistemul judetean, pentru combaterea / stoparea fenomenului de incendiere a vegetatiei uscate de pe terenurile agricole va informam cu principalele prevederi ale actelor normative indomeniu dupa cum urmeaza :

A. O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului:
- art.52 alin. (3) lit.b.)
In ariile naturale protejate si invecinatatea acestora: este interzisa:
- aprinderea si folosirea focului deschis inafara vetrelor special amenajate si semnalizate inacest scop de catre administratorii sau custozii acestora "
- art.94 alin.(1) lit.n) - Obligatiile persoanelor fizice si juridice
"Nu ard miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea inprealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta"
art.96alin.(1) nr.crt.9.
"Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6500 lei (RON) LA 7000 lei (RON) pentru persoane fizice si de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoanele juridice Incalcarea urmatoarei prevederi legale :
- obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatilor competente pentru protectia mediului si fara informarea inprealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- art.97 alin. (1)
Constatarea contraventiilor si a amenzilor prevazute la art.96 se realizeaza de catre comisari din cadrul Garzii de Mediu, cadre de politie, jandarmi, personalul M.Ap.N. Imputernicit si personalul structurilor de administrare si custorii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.

B. Ordinul comun nr. 791/1381/12.12.2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, respectiv al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu inRomânia.
Art.1. Incepând cu data aderarii României la U.E. fermierii români care solicita plati directe incadrul schemei unice de plata pe suprafata - SAPS - trebuie sa respecte urmatoarele bune conditii agricole si de mediu :
II. Standardele pentru mentinerea continutului optim de materie organica insol prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare:
Pct.5. - arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisa numai cu acordul autoritatilor competente pentru protectia mediului.


C. Norma generala de aparare Impotriva incendiilor aprobata cu OMAI nr. 163/2007.
Art.97
(1) Utilizarea focului deschis inlocuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, incare se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele indrept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis inincintele unitatilor, inzonele de agrement si ingospodariile populatiei se face numai inlocuri special amenajate, inconditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face inlocuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru Impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru Impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul inconditii si inlocuri incare se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si Ingrijirea copiilor.
ART. 98
(1) Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu incare este interzisa utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.
ART. 106
(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie incadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile incare o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, Insusita de utilizatorii incauza.
(3) indispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lânga spatiile publice Inchise, conform legii, incare este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale infaza de coacere si zonele Impadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile incare este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile incare este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul LOC PENTRU FUMAT.
(6) Locurile pentru fumat stabilite inexteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile incare exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile incare exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase inperioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamânt;
b) instructiuni afisate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare incaz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare Impotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel Incât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea inscrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor incosurile de hârtie sau inalte locuri incare exista materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la Intâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
ART. 116
In locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei se interzic:
a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, Intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;
d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin Inlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol, inspatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;
f) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol atât inspatii cu pericol de explozie, respectiv inIncaperi incare sunt depozitate produse petroliere, cât si inlanuri de cereale, pajisti, inpaduri si inapropierea acestora;
g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze inapropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;
h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
j) Incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora inpozitie culcata, rasturnata sau Inclinata;
k) transvazarea gazului din butelie inorice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânari, lampi cu gaz si altele asemenea, inlocuri incare au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor incasa cu lumânari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate infunctiune.
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, inpodurile cladirilor;
o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora inmagazii, poduri, remize, sub soproane sau lânga materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.
ART. 117
In locuinte de tip unifamilial sau inapartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai inambalaje metalice special destinate, inchise ermetic, inlocuri protejate si fara a se depasi 25 l.
ART. 118
Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de Incalzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele Impotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se aplica si inlocuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei.
ART. 119
Pentru asigurarea interventiei incaz de incendiu se recomanda amplasarea inbucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.
ART. 149
(1) Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare Impotriva incendiilor se efectueaza de:
a) structurile cu atributii de aparare Impotriva incendiilor, constituite incadrul operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;
c) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.
(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. (1) lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, incare se consemneaza:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse incontrol;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propuneri de masuri si actiuni de Inlaturare a deficientelor si de Imbunatatire a activitatii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii Impotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare Impotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati inperimetrul operatorului economic/institutiei/localitatii.
(4) Constatarile, masurile si deciziile adoptate inurma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
ART. 150
In baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz, primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate indomeniul apararii Impotriva incendiilor.
ART. 151
(1) Activitatea de aparare Impotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.
(2) Analiza prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe baza de raport sau informare Intocmit/Intocmita de structura care are atributii indomeniul apararii Impotriva incendiilor.

D. ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta desfasurata de catre serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta, denumita incontinuare activitate de prevenire, reprezinta totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, invederea preIntâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, a protectiei populatiei, a mediului, a bunurilor si valorilor.
ART. 9
(1) La nivelul localitatii, activitatea de prevenire este coordonata de primar.
(2) Organizarea activitatii de prevenire se asigura de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si se realizeaza prin personalul compartimentului de prevenire, al carui numar este dimensionat conform reglementarilor tehnice specifice.
ART. 17
(5) Seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Inmâneaza primarului, saptamânal, toate documentele de control Incheiate insaptamâna anterioara, invederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor contraventionale, conform reglementarilor invigoare.
ART. 18
Pe baza constatarilor rezultate, seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Intocmeste, semestrial, analiza activitatii de prevenire si a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, si propune masuri pentru remedierea acestora.

E. Ordinul prefectului nr. 17.112/10.07.2007
Ca urmare a adresei nr. l36903/VPD/2007 a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, privind respectarea stricta a normelor de protectie Impotriva incendiilor pe durata desfasurarii secerisului si a celorlalte lucrari agricole premergatoare Infiintarii de noi culturi, pentru a se evita producerea de incendii care sa afecteze viata si bunurile cetatenilor, va solicitam aplicarea masurilor stabilite prin planurile de protectie Impotriva incendiilor si verificarea modului la care la nivelul unitatilor administrativ teritoriale sunt aplicate aceste masuri de catre primari, incalitatea lor de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta.
Referitor la acceptul pentru arderea vegetatiei uscate, solicitantul trebuie sa depuna la A.P.M. Suceava urmatoarele: certificarea cererii (pe ce motiv se arde); masuri deprotectie Impotriva extinderii incendiului: araturi adânci pe perimetrul incendiat, dovada ca detin mijloace de internentie specifice actiunii de stingere (tractoare, pluguri, rezerve de apa), numele persoanelor care supravegheaza focul, etc; aviz de la unitatea fitosanitara prin care se justifica motivul arderii incazul daunatorilor; plan de situatie cu amplasamentul parcelelor, suprafete, vecinatati, zone sensibile si distate aferente; aviz emis de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Durabila; dovada informarii serviciilor publice comunitare (ISU, IJP, primarie, etc).
De asemenea, se va acorda o atentie deosebita supravegherii zonelor cu potential de producere a incendiilor, traversate de cai rutiere intens circulate, inpreajma carora se afla terenuri cu vegetatie uscata care, prin autoaprindere sau incendiere si degajare de fum dens, pot afecta vizibilitatea si crea situatii de risc major pentru siguranta rutiera.
In legatura cu eventualele situatii deosebite generate de fenomenele mentionate cât si a masurilor Intreprinse, veti informa cu maxima operativitate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava.

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO